medborgaren logga

 

Anteckningar Flens kommun Prolog Arkiv 2012 Arkiv 2011 Arkiv 2010 Arkiv 2009 Politikersamhället Civilsamhället Pelarhelgon Demokrati Korruption Byråkrati Medborgare Marknadsföring Stadsarkitekter Överleva Kultur Yttrandefrihet Invandring Underligheter Fascism, Nazism Psykopati Elitidrott Parkinson Bebyggelse Ljugarbänken Elitkultur Storebror Ordlista Slott och herresäten Sörmland Båvenbygden Bettna Hälleforsnäs Flen Malmköping Mellösa Sparreholm Vadsbro Skebokvarn Kvarnsjö kommun
Media Ekonomi

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia [redigera]

Axel Oxenstierna reformerade år 1634 statsförvaltningen i Sverige (inklusive nuvarande Finland) och länsstyrelserna inrättades. En landshövding tillsattes som chef i varje län och som blev konungens befallningshavare i länet. Länsstyrelsens främsta uppgifter blev att vara länets högsta polismyndighet, övervaka att lag och rätt skipades av domstolarna, mota oro och uppror, söka undersåtarnas bästa, samt att kontrollera fogdarna så att skatterna drevs in på rätt sätt, vilket skatteförvaltningen övertog 1909. Från 1687 fick landshövdingen, som tidigare biträtts av en landsskrivare till biträde en landssekreterare, en landsbokhållare (titeln ändrades senare till landskamrerare) och en lanträntmästare. Med landshövdingeinstruktionen 1855 infördes en uppdelning av länsstyrelsen i landskansli och landskontor. Landshövdingen benämndes vid denna tid och fram till 1918 Konungens befallningshavare och länet kallades "Hövdingadömet".[1]

Fram till bildandet av länsrätterna 1979 sorterade även länsskatterätten under länsstyrelsen.[2]

Från och med länsstyrelsereformen 1971 leds länsstyrelsen en styrelse, i vilken landshövdingen är ordförande och består av ytterligare 14 ledamöter. Länsstyrelsens ledamöter utses sedan 1977 av landstingen eller senare av de landstingsfria kommunerna Göteborg, Malmö och Gotland.[3]

1 juni 1991 genomfördes en omorganisation av länsstyrelsen i syfte att stärka länsstyrelsens roll. I samband med detta överfördes ett flertal uppgifter från statliga länsorgan till länsstyrelsen.[4]

Länsstyrelserna i Sverige [redigera]

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länen. Den viktigaste uppgiften är att se till att de mål som riksdagen och regeringen slagit fast inom en rad olika politikområden uppnås samtidigt som hänsyn tas till länets förutsättningar. Länsstyrelserna är alltså statliga myndigheter till skillnad från landstingen, som är en form av kommuner, sekundärkommun, med fullmäktige som väljs av invånarna.

De 21 länsstyrelserna har sammanlagt cirka 6 500 anställda. Länsstyrelsen leds av en landshövding som regeringen utser. Även landshövdingens närmaste medarbetare, länsrådet eller länsöverdirektören, utses av regeringen. Personalen i övrigt anställs av länsstyrelsen.

Länsstyrelsens ansvar och uppgifter [redigera]

1 § I varje län finns en länsstyrelse som svarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter.


2 § Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.

Länsstyrelsen ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser.

Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som inträffat i länet.

Länsstyrelsen ska vidare ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den.


3 § Länsstyrelsen har bland annat uppgifter i fråga om

1. trafikföreskrifter,

2. livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor,

3. regional tillväxt,

4. infrastrukturplanering,

5. hållbar samhällsplanering och boende,

6. energi och klimat,

7. kulturmiljö,

8. skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar,

9. naturvård, samt miljö- och hälsoskydd,

10. lantbruk och landsbygd,

11. fiske,

12. folkhälsa,

13. jämställdhet, och

14. integration.


4 § Länsstyrelsens uppgifter omfattar också

1. de allmänna valen,

2. tillsyn över veterinärers verksamhet samt ledning och samordning av åtgärder mot djursjukdomar, och

3. tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap. 7 § ärvdabalken.

 

Bloggtoppen Karl N Alvar Nilsson Anders Berglöv Lotta Jonsson c Walburga Douglas Kaj Johansson Kurt Lundgren Leif GW Persson Lars Kamel Carl Bildt Martin Ezpeleta Stefan Sundström Flute-Tankar Sparreholmarn Medborgarns musik Bredband Lagar Tidningar Åskvarning Kartor Klassamhället Folkpartiet Flen Moderaterna Flen Alternativ 2000 Flen Miljöpartiet Flen Vänsterpartiet Flen Kristdemokrat Flen Centerpartiet Flen Sverigedemokr Flen
.